Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Istebnej

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zspistebna.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-28. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-28.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Kilka zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Czepczor, zsp@istebna.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338556059. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada cztery wejścia. Do wejścia głównego od strony miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych prowadzi podjazd dla wózków. Wejście drugie od strony zachodniej (lasu) oraz na halę również nie stanowią bariery architektonicznej. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek wzywający pracownika placówki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na I piętrze oraz przy hali gimnastycznej. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze, ale tylko na jednej wysokości. Przestrzeń na korytarzach pozwala na swobodne poruszanie się. Bariery architektoniczne w formie schodów znajdują się pomiędzy parterem i I piętrem oraz I piętrem i II piętrem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu przy podjeździe prowadzącym do drzwi wejściowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, żaden pracownik nie posiada szkolenia z polskiego języka migowego.

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej
Istebna 550, 43-470 Istebna

tel.: 33 855 60 59